SKOŚ UW działa przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Znajdź nas na FB

Zapraszamy do odwiedzania i polubienia naszego oficjalnego profilu na Facebook.

www.facebook.com/skos.uw

2011/2012

20.06.2012 – „Charakterystyka zespołów ptaków krukowatych (Corvidae) w okresie jesienno-zimowym na terenie wybranych parków Warszawy”

Prelegent: Paweł Pstrokoński

Miasto tworzy specyficzne środowisko życia dla wielu organizmów, w tym również dla ptaków. Zima jest dla nich najtrudniejszym okresem do przetrwania, ale powszechnie uznaje się, że w tym okresie miasto może być dla ptaków środowiskiem znacznie zwiększającym szanse utrzymania się ich przy życiu. Celem mojej pracy magisterskiej było określenie czy i w jaki sposób ptaki krukowate (Corvidae) wykorzystują w okresie jesienno-zimowym miejskie tereny zielone. Aby zrealizować to założenie przez dwa sezony jesienno-zimowe prowadziłem obserwacje ptaków na terenie wybranych parków Warszawy różniących się między sobą stopniem antropopresji. Wyniki moich badań wskazują na to, że parki znajdujące się w centrum miasta są zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla przedstawicieli rodziny Corvidae niż te znajdujące się na obrzeżach. Na badanym przeze mnie terenie najliczniejszymi gatunkami były gawron i kawka, natomiast najmniej licznym była sójka.

23.05.2012 – „Wpadki biodegradacji”

Prelegentka: Katarzyna Czajkowska

Pomysł biodegradacji zyskał w ostatnich czasach ogromną popularność i zdobył wielu zwolenników wierzących, że uratuje nas ona od zatonięcia w morzu śmieci. Jak to zwykle bywa, efekty wprowadzenia w życie nowej idei nie są niestety zgodne z założeniami. Tradycyjne wysypiska śmieci nie są przystosowane do składowania na nich biodegradowalnych odpadów, co skutkuje wysoką emisją metanu, potęgując efekt cieplarniany. Oksybiodegradacja powoduje wprowadzanie do środowiska metali ciężkich, a wyniki wielu badań laboratoryjnych często nie odpowiadają efektom otrzymywanym w środowisku. Jak metodami inżynierii genetycznej sprawić, by rośliny same produkowały zielony plastik? Czy produkcja biodegradowalnego plastiku to rzeczywiście „zielony” proces? Czy biodegradacja zmniejszy popyt na zmywarki? Czy umili nam (i innym) nasz pobyt w grobie? Na te i inne pytania odpowiem w swojej prezentacji o WPADKACH BIODEGRADACJI.

26.03.2012 – „Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach hydrofitowych typu Lemna System”

Prelegentka: Maria Florkiewicz

Czym są oczyszczalnie typu Lemna System? Jak działają takie oczyszczalnie? Czy w ogóle działają? Na te i inne pytania 

Postaram się odpowiedzieć w mojej prezentacji, w której pokażę część wyników pracy magisterskiej. Polska jest krajem, w Europie, w którym znajduje się najwięcej oczyszczalni hydrofitowych wśród których są właśnie oczyszczalnie typu Lemna System. Czy nasza strefa klimatyczna jest odpowiednia dla prawidłowego utrzymania tych oczyszczalni? Co się dzieje gdy przychodzi zima i jak te oczyszczalnie sobie z tym radzą? 

Celem mojej pracy jest określenie jaka jest efektywność działania takich oczyszczalni i Polsce jako kraju z klimatem umiarkowanym oraz jaka jest rola rzęsy w tych oczyszczalniach.

21.03.2012 – „Ekotoksykologiczna ocena skażenia gleb z torów kolejowych”

Prelegentka: Olga Bemowska

Prawidłowo utrzymany nasyp kolejowy to środowisko ekstremalne dla organizmów. Brak tu wody, składników mineralnych i odżywczych. Występują zmienne warunki hydrogeologiczne, intensywne procesy erozyjne oraz silna insolacja. Zabiegi konserwacyjne to dodatkowy czynnik negatywnie wpływający na okolice torów kolejowych. Z transportem kolejowym związane są również różne zanieczyszczenia, m.in. skażenia: substancjami ropopochodnymi, WWA, PCB’s i metalami ciężkimi.

Ale jak w pełni ocenić skażenie takiego obszaru? Wydaje się, że dobrym pomysłem jest zastosowanie metod biologicznych (bioindykacyjnych), które są bardziej obiektywne w określaniu warunków środowiska przyrodniczego niż metody fizyczne, czy chemiczne.

Celem moich badań była właśnie taka wielowymiarowa ocena stopnia toksyczności gleb z obszarów kolejowych. W tym celu wykorzystałam biotesty, które pozwalają ocenić toksyczność środowiska uwzględniając wiele czynników jednocześnie. Biotestami zastosowanymi w moich badaniach były testy: Phytotoxkit, Ostracodtoxkit, Daphtoxkit i Microtox.

5.03.2012 – „Pszczoły – znaczenie w przyrodzie i gospodarce, zagrożenia i garść ciekawostek”

Prelegent: Mateusz Kałabun

Prezentacja ma na celu przybliżenie roli pszczół jaką pełnią w naturze i  korzyści jakie człowiek czerpie z ich działalności. Przyjrzenie się sztandarowej funkcji zapylaczy, wykorzystaniu produktów pszczelich do najróżniejszych celów. Przeanalizowanie zagrożeń ze strony działalności człowieka które mogą doprowadzić do ich wyginięcia. Zaskakujące fakty z życia tych organizmów i rzut okiem na sztuczki producentów i sprzedawców produktów pszczelich.

9.11.2011 – „Jak badacz – biolog – dba o ochronę przyrody?”

Prelegent: Paweł Mazurkiewicz

Na pierwsze w historii seminarium Studenckiego Koła Ochrony Środowiska, pozwoliłem sobie wybrać dość przewrotny temat – mianowicie zanalizować problematykę prowadzenia badań naukowych z dziedziny szeroko pojetej biologii pod kątem ochrony środowiska.

Każdy student partycypujący na wydziale biologii w mniejszym bądź większym stopniu zetknął się z tematyką ochrony środowiska. Dowiaduje się o ochronie w parkach narodowych czy rezerwatach przyrody, idei zrównoważonego rozwoju itp. Nie dostaje jednak informacji o tym, jak jego własne działania w dążeniu do zdobywania wiedzy, tak poprzez ćwiczenia dydaktyczne, jak i badania naukowe, mogą wpływać na środowisko. A są one znaczące – przykładowo, studenci pierwszego roku na zajęciach terenowych ‘fauny i flory’ dziesiątkują populacje wybranych gatunków roślin – w niektórych przypadkach mogą to być gatunki stosunkowo rzadkie, przynajmniej na danym terenie. Ekstremalną formą takiego wpływu mogą być badania myrmekologiczne, w ramach których, podczas poszukiwania gniazd mrówek, zniszczony trzy mrowiska rzadkiego gatunku Tetramorium, jak się później okazało, jedynych na terenie całego landu (!). O ile bowiem badania laboratoryjne są ściśle nadzorowane przez komisje etyczne (przynajmniej w przypadku kręgowców), to w przypadku eksploracji terenowych nadzoru jest niewiele.